Oppimisvaikeudet, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisvaikeudet on yläkäsite hyvin laajalle kirjolle erilaisia oppimisen häiriöitä. Niitä voidaan luokitella usealla eri tavalla, esimerkiksi:

    • Kehityksellisten taitojen oppimisen vaikeuksiin,
    • Itsesäätelytaitojen ongelmiin (esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriöt kuten ADHD, ADD ja toiminnanohjauksen ongelmat)
    • Lukivaikeuksiin

Matematiikan vaikeuksiin

  • Motorisen oppimisen vaikeuksiin.

Oppimisvaikeudet voivat olla laaja-alaisia, ja usein ne päällekkäistyvät eli yhdellä oppilaalla ilmenee useita erillisiä oppimisvaikeuksia. Erityisellä oppimisvaikeudella taas tarkoitetaan, että kapea-alainen häiriö on vain tietyllä oppimisen alueella. Myös neurologiset vammat ja sairaudet sekä kehitysvammaisuus aiheuttavat oppimisen häiriöitä. Erilaiset tunne-elämän ja vuorovaikutuksen ongelmat sekä psykososiaaliset vaikeudet aiheuttavat monenlaisia koulunkäynnin ongelmia.

Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemansa oppimisen ja koulunkäynnin tuki heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppimisvaikeuksia tai koulunkäynnin ongelmia voi tulla missä tahansa koulupolun vaiheessa. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on esi- ja perusopetuksessa kolmiportaista. Oppimisvaikeuden asteen sekä tuen tarpeen määrän ja voimakkuuden mukaan oppilas saa joko yleistä, tehostettua tai erityistä tukea.Pääsääntöisesti oppilas saa tarvitsemansa tuen omassa luokassaan tai lähikoulussaan osa-aikaisena erityisopetuksena. Hän voi opiskella myös erityisryhmissä ja joissakin tapauksissa erityiskouluissa. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma ja erityisen tuen oppilaalle HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), jotka suunnitellaan ja joiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä oppilaan, vanhempien, opettajien ja moniammatillisen oppilashuollon henkilöiden kanssa.

Oppilaan tuen muodot suunnitellaan yksilöllisesti. Tukea voivat antaa oppilaan oma opettaja, erityisopettaja, koulunkäynnin ohjaaja sekä oppilashuoltohenkilöstö, johon kuuluvat koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhuollon työntekijät.