Käytännön järjestelyt oppimisen tueksi

Luokkahuoneet voivat olla meluisia, ja huonokuuloisen tai sisäkorvaistutetta käyttävän oppilaan on vaikea saada silloin selvää puheesta ja opetuksesta. Oppimisympäristö on suunniteltava  huolellisesti, ja luokkahuoneen kuunteluolosuhteet on järjestettävä mahdollisimman hyviksi.

 

Luokkahuoneen sijainti koulurakennuksessa

Sisäkorvaistutetta käyttävän oppilaan luokan olisi hyvä olla mahdollisimman meluttomalla alueella, esimerkiksi

 • käytävän päässä, jolloin seinien takana on mahdollisimman vähän häliseviä luokkia,
 • etäällä liikuntasalista, ruokasalista ja käsityöluokasta ja
 • sisäpihan puolella, ei kadun tai tien varrella.

 

Luokkahuoneessa huomioitavaa

 • Pienessä luokkahuoneessa on parempi kuuluvuus kuin isossa luokassa.
 • Jälkikaikua voidaan vaimentaa asentamalla kattoon akustointilevyt, lisäämällä verhoja sekä kiinnittämällä seinille kuvia ja piirustuksia.
 • Kolinan estämiseksi pöytien ja tuolien jalkoihin laitetaan pehmusteet.
 • Opettajan tulee olla mahdollisimman paljon oppilaan tasolla eli istumassa, jotta oppilas näkee opettajan kasvot mahdollisimman hyvin.
 • Valo ei saa tulla puhujan tai puhujien takaa, koska silloin kasvot jäävät varjoon eivätkä kasvojen ilmeet ja suun liikkeet näy selvästi.
 • Luokan ovi käytävään pidetään kiinni, jotta käytävästä ei tule häiritseviä ääniä.
 • Oppilaan on helpompi kääntyä äänen suuntaan, jos hänellä on pyörivä tuoli.

 

Oppilaan istumapaikka luokassa

 • Kaikissa opetus- ja työskentelytilanteissa on muistettava, että oppilaan on sekä kuultava opettajan puhe että nähtävä opettajan kasvot ja suun liikkeet.
 • Ryhmäopetuksessa usein paras istumapaikka on
  • ikkunan puoleinen pulpettijono ja kakkosrivi
  • se puoli, jossa oppilaan paremmin kuuleva korva on äänilähteeseen eli opettajaan ja luokkaan päin.
 • Ryhmätöissä oppilaan paikka on lähellä opettajaa.
Ikkunarivin toisesta tai kolmannesta pulpetista oppilas kuulee opettajan puheen ja näkee hyvin luokkatoverit.

Istumajärjestys-pienryhmä
Kaaren muotoon asetetut pulpetit helpottavat näkemistä ja kuulemista. Paras istumapaikka on toinen pulpetti ikkunan edessä.

 

Tekniset toimenpiteet

 • Yleisissä opetustilanteissa käytetään FM-laitetta.
 • FM-laite kytketään nauhuriin, tietokoneeseen, televisioon ja muihin teknisiin välineisiin.
 • Kotiin voidaan antaa opetettavaa aihetta käsitteleviä CD- ja DVD-levyjä.
 • Etenkin nuorimmilla oppilailla on säännöllisesti tarkistettava tarkistettava, että istute toimii. Luokassa on oltava myös varapattereita. On myös muistettava, että vesi ja staattinen sähkö voivat vahingoittaa istutteen puheprosessoria.

 

Muuta huomioitavaa

Sisäkorvaistutetta käyttävän oppilaan koulunkäynnin aloittamista ja ystävien saamista voi helpottaa kertomalla etukäteen muille oppilaille kuuroudesta ja sisäkorvaistutteesta.

Oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus saada yksilöllistä tukea (avustaja).

 

Teksti ja kuvat: Auli Meronen

 

Tekstissä käytetyt lähteet

Koulussa on kuulovammainen oppilas. 2011. Kuuloliitto.

Rasa, J. 2005. Esteetön kuunteluympäristö. Teoksessa P. Määttä, E. Lehto, M. Hasan & R. Parkas (toim.) Lapsi kuulolla, 7-29.

Kärkkäinen, P., Luoto, M. & Ääri-Vähäkylä, S. 2005. Opetuksen ja kasvatuksen työtapoja. Teoksessa P. Määttä, E. Lehto, M. Hasan & R. Parkas (toim.) Lapsi kuulolla, 83-130.