Autismin kirjo

Autismin kirjossa suurimmat ryhmät ovat Aspergerin oireyhtymä ja lapsuusiän autismi. Autismin kirjon vammojen ilmenemismuodot vaihtelevat paljon eri ihmisillä. Vaikeudet näkyvät:

  • Laadullisesti erilaisena vuorovaikutuksena
  • Laadullisesti erilaisena kommunikointina, sekä kielellisenä että ei-kielellisenä
  • Vaikeuksina joustavassa ajattelussa ja toiminnassa.

Lapsuusiän autismista käytetään arkikielessä usein vain sanaa autismi. Arkikielessä Aspergerin oireyhtymästä käytetään usein lyhennettä AS. Autismi ja Aspergerin oireyhtymä vaikuttavat monella tavoin vuorovaikutukseen, kommunikointiin, joustavuuteen ja oppimiseen.

Vuorovaikutuksen erilaisuus voi näkyä esimerkiksi AS-henkilöillä ystävien puutteena tai vaikeutena ymmärtää toisen henkilön ajatuksia. Lapsuusiän autismissa vuorovaikutuksen pulmat voivat johtaa haluun olla yksin tai vaikeuksiin kiinnittää toisen ihmisen huomiota.

Kommunikoinnin vaikeuksien vuoksi AS-lapsi saattaa puhua omasta kiinnostuksen kohteestaan pitkään eikä huomaa, että toinen ei ole kiinnostunut samoista asioista. Autistisella lapsella kommunikointivaikeudet voivat näkyä niin, että hän ei puhu ollenkaan, mutta oppii käyttämään kuvia kommunikoidessaan.

Joustavan ajattelun puute voi näkyä juuttumisena tiettyihin toimintatapoihin: syömään aina lauantaisin pitsaa, käyttämään aina samaa saippuaa, pitämään aina samoja housuja tai kulkemaan tiettyä samaa reittiä ulkona.

Ilmaisuja autistiset piirteet ja Asperger-piirteet käytetään kuvaamaan arkikielessä sitä, että jollakulla on selvästi autismiin tai Aspergerin oireyhtymään kuuluvaa käyttäytymistä mutta diagnoosikriteerit eivät täyty. Autismin kirjoon liittyy usein myös aistien yli- ja aliherkkyyksiä kuulo-, tunto-, maku-, haju- ja näköaistin alueilla. Esimerkiksi ruoka-aineiden valikoivuus voi johtua aistien yli- ja aliherkkyydestä.