Kuulo ja kuulovammat

Kuulovammaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on jonkinasteinen kuulon alenema. Sillä voidaan siis tarkoittaa sekä lievästi huonokuuloista että täysin kuuroa. Suurin osa kuulovammaisista on lievästi tai keskivaikeasti huonokuuloisia. He pystyvät kuulemaan puhetta kuulokojeiden avulla ja kommunikoivat pääasiassa puheella, jonka tukena he käyttävät huuliolukua. Vaikeasti huonokuuloiset ja kuurot käyttävät yleensä viittomakieltä tai viitottua puhetta. Nykyään suurin osa kuuroista ja vaikeasti huonokuuloisista lapsista saa sisäkorvaistutteen (SI).

Kuulovamma voi joskus yhdistyä näkö- tai monivammaisuuteen. Yleisin kuulonäkövammaisuutta aiheuttava oireyhtymä on Usherin syndrooma. Osa kuulonäkövammaisista käyttää kommunikoinnissaan taktiiliviittomista. Kuulomonivammaisilla keskeisiä kommunikointikeinoja ovat lisäksi tukiviittomat ja kuvasymbolit.

Lue lisää »

Keskeisiä palvelumuotojamme ovat ohjauskäynnit, tukijaksot, arviointi ja koulutus. Lisäksi meillä on materiaalia muun muassa huulioluvun harjoitteluun.

Järjestämme myös viittomakielen etäopetusta perusopetuksessa oleville viittomakielisille oppilaille.

Lue lisää Valterin sivuilta

Maksuttomat teemasivut

KPL (Kuuntelen – Puhun – Luen) -kokosanamenetelmä

KPL (Kuuntelen – Puhun – Luen) ‑menetelmän tarkoituksena on ensisijaisesti kehittää oppijan käsite‑ ja sanavarastoa, edistää siten kommunikointitaitoja sekä tutustuttaa häntä kirjoitettuun suomen kieleen. Parhaimmillaan sitä käytetään osana hyvin suunniteltua kielenopetuksen kokonaisuutta, jossa eri menetelmät ja lähestymistavat tukevat toisiaan.

Lue lisää

KPL-materiaalin käyttö ikääntyneiden viriketoiminnassa sekä muisti- ja afasiakuntoutuksessa

KPL-materiaali sopii hyvin ikääntyneiden viriketoimintaan ja muistikuntoutukseen sekä afasiakuntoutukseen, koska aihepiireittäin ryhmitelty sanasto on helppoa ja tuttua, sanasto on suomalaiseen elämänpiiriin kuuluvaa, kuvat ovat selkeitä ääriviivapiirroksia, kuvissa käytettyjen värien erottuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, valmiit kuva- ja sanakortit eivät kiillä eivätkä luista, koska niissä on mattalaminointi, ja toimintatavat on mahdollista valita siten, että käyttäjän ei…

Lue lisää

Viittomakieli toisena kielenä

Yleensä huonokuuloisten ja sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kuntoutuksessa painotetaan puhutun kielen oppimista ja kuuntelemista (auditiivista vuorovaikutusta). Tukeutuessaan kuuloonsa lapsi oppii hyödyntämään kuuloaan ja istutetta parhaalla mahdollisella tavalla. Koska viittomakieli on erityisesti näköön (visuaalisuuteen) perustuva kieli, se ei suoraan tue kuuntelemista ja kuulon harjoittamista. Viittomakieltä pidetäänkin enemmän siltana puhuttuun kieleen. Kielet täydentävät toisiaan. Viittomakieli nähdään tärkeäksi erityisesti…

Lue lisää

Viittomat puheen tukena

Mikä on viittoma? Viittomat ovat viittomakielen yksittäisiä ilmauksia. Niitä käytetään viittomakielen lisäksi viitotussa puheessa ja tukiviittomina. Viitotussa puheessa ja tukiviittomissa viittomia käytetään yhtä aikaa puhuttujen sanojen kanssa. Joskus viittomilla saatetaan ilmaista myös kieliopillisia muotoja. Viittomat koostuvat osista, joita ovat viittoman käsimuoto (sormien asento viittoman aikana) paikka (viittojan keholla tai hänen edessään ns. neutraalitilassa) liike (käsien liike) suunta tapa käsien…

Lue lisää

Visualisointi opetuksessa

Miksi visualisointia (visuaalistamista) tarvitaan? Koska 1. Ihmiset oppivat paremmin kuvien ja sanojen avulla kuin pelkästään sanojen avulla. Kuvien ja sanojen avulla oppiminen perustuu ajatukseen, että työmuistissa on erilliset kuuloon ja näkemiseen perustuvat työmuistit (Mayerin kognitiivinen teoria multimediaoppimisesta). Koska työmuisti on rajallinen, muisti voi ylikuormittua. Kaksi työmuistia tasoittaa muistin kuormittumista, ja näin kahden aistin käyttö tukee muistamista….

Lue lisää

Näytä kaikki (12)

Saatavilla olevat tuotteet

Tulostettavat KPL-lisätehtävät

Tulostettavien KPL-lisätehtävien myynti on siirtynyt Valteri-Puotiin. Löydät jatkossa sekä Valterin digitaaliset että fyysiset julkaisut samasta verkkokaupasta.

Nykyiset Voppi-asiakkaat voivat käyttää materiaalia Voppi-verkkopalvelun kautta tilauksensa loppuun saakka.

Lue lisää
kpl-lisatehtavat

Tulostettavat KPL-perustehtävät

Tulostettavien KPL-perustehtävien myynti on siirtynyt Valteri-Puotiin. Löydät jatkossa sekä Valterin digitaaliset että fyysiset julkaisut samasta verkkokaupasta.

Nykyiset Voppi-asiakkaat voivat käyttää materiaalia Voppi-verkkopalvelun kautta tilauksensa loppuun saakka.

Lue lisää
KPL-perustehtävät

Tulostettavat KPL-monisteet

Tulostettavien KPL-monisteiden myynti on siirtynyt Valteri-Puotiin. Löydät jatkossa sekä Valterin digitaaliset että fyysiset julkaisut samasta verkkokaupasta.

Nykyiset Voppi-asiakkaat voivat käyttää materiaalia Voppi-verkkopalvelun kautta tilauksensa loppuun saakka.

Lue lisää

Näytetään julkaisut (3/3)

Maksuttomat materiaalit

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla tukimateriaali

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla tukimateriaali on Kuuleeko koulu? -koulutuskokonaisuuden puitteissa koottu materiaali. Siinä kerrotaan sellaisista tuen määrittelyyn ja tukitoimien kohdentamiseen liittyvistä käytännöistä, joiden on todettu olevan olennaisia kuulovammaisten oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuessa. Tämä tukimateriaali esittelee esimerkkien avulla, miten kolmiportainen tuki rakentuu ja millaisia tukitoimia tuen eri vaiheissa voidaan tarvita.

Lue lisää
kuuleeko koulu -tukimateriaalin kansikuva

Näytetään julkaisut (1/1)