Käyttöehdot ja rekisteriseloste


Käyttöehdot

Verkkomateriaalin ja julkaisujen käyttö sekä tekijänoikeudet

Voppi on Valteri-koulun tuottama, hallinnoima ja ylläpitämä verkkomateriaali ja -ohjauspalvelu. Se on käytettävissä osana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin verkkopalveluja osoitteessa www.voppi.fi.

Nämä käyttöehdot sisältävät tekijänoikeudella suojattujen materiaalien ja julkaisujen käyttöä koskevat ehdot. Materiaalin ja julkaisun tuottajalla tarkoitetaan sivujen hallinnoinnista vastaavaa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteria. Vopin materiaaleja käytettäessä tulee noudattaa verkkomateriaalien käyttöä koskevia ehtoja ja tekijänoikeuslakia (404/1961) siihen myöhemmin säädettyine muutoksineen.

Henkilökohtaisen lisenssin verkkomateriaali on tarkoitettu käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Aineistoa ei ole lupa tallentaa, kopioida, jakaa tai esittää julkisesti tai muulla tavoin antaa eteenpäin opetuksessa tai vastaavassa toiminnassa, ellei sitä ole erikseen sallittu kyseisen aineiston kohdalla.

Kymmenen käyttäjän ryhmälisenssiin kuuluu oikeus esittää ja jakaa tunnukset enintään 10:lle ja kolmenkymmenen ryhmälisenssissä enintään 30 käyttäjälle. Tunnuksia ei saa jakaa ryhmän ulkopuolisille. Videoita ei ole lupa tallentaa ja kopioida. Dioja ja muita liitetiedostoja saa tallentaa, kopioida, jakaa ja esittää vain ryhmän jäsenille.

Luentolisenssi antaa oikeuden esittää luento yhden kerran rajoittamattomalle määrälle käyttäjiä. Tunnuksia ei saa jakaa osallistujille. Videoita ei ole lupa tallentaa ja kopioida. Dioja ja muita liitetiedostoja saa tallentaa, kopioida, jakaa ja esittää vain tilaisuuteen osallistuville.

Aineiston kopiointi ja käyttö muuhun tarkoitukseen sekä sen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Materiaaleihin ja julkaisuihin sisältyvistä teosten osista saa kuitenkin ottaa lainauksia tekijänoikeuslain sallimalla tavalla.

Aineistoa lainattaessa on lähde ja käsikirjoittajat mainittava.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa täysin kaikesta näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä materiaalin ja julkaisun tuottajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

Materiaalin ja julkaisun tuottajan vastuu

Materiaalin ja julkaisun tuottaja ei vastaa verkkosivujen mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

Materiaalin tuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä, ettei palvelu toimi.

Materiaalin ja julkaisun tuottaja ei vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin palveluntuottajan sivuilta on linkkiyhteys.

Materiaalin tuottajalla on oikeus muuttaa verkkomateriaalien sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja, mikäli muutokset ovat tarpeen niiden kehittämiseksi tai muusta hyväksyttävästä syystä.

Materiaalien ja julkaisujen muutokset sekä poistaminen

Valterilla on oikeus muuttaa verkkomateriaalien ja julkaisujen sisältöä tai palvelun toimintaa, mikäli muutokset ovat tarpeen niiden kehittämiseksi tai muusta hyväksyttävästä syystä. Materiaalin tuottajalla on myös oikeus lopettaa palvelu tai oppimateriaalien tarjoaminen niille määrätyn irtisanomisajan päätyttyä.

Käyttäjätiedot ja rekisteriseloste

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri voi kerätä materiaalin ja julkaisujen käyttäjien antamia henkilötietoja ja käyttäjän materiaalin käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Valteri noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilötietoja voidaan käyttää Valterin ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Valterin toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä Valterin ja sen asiakkaiden mainontaan ja suoramarkkinointiin.

Käyttäjällä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Käyttöehtojen voimassaolo, muuttaminen ja siirtäminen

Käyttöehdot ovat voimassa kunkin materiaalin kohdalla erikseen määrätyn ajan. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää kokonaan tai osittain näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle. Valterilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja ja siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle.

Jatkamalla oppimateriaalin käyttöä käyttäjä hyväksyy käyttöehtojen muutokset.

Riitojen ratkaiseminen

Näitä käyttöehtoja ja oppimateriaalin käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Suomen
lainsäädännön mukaan.

Toimitus- ja maksutapa

Tilaus astuu voimaan välittömästi. Laskutus tilauksen jälkeen, 14 pv netto. Viivästyskorko korkolain mukainen. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Rekisteriseloste

Vopin rekisteriseloste (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)