Kielelliset vaikeudet

Kielelliset vaikeudet ilmenevät puheen ja kielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Ilmenemismuodot vaihtelevat yksilöllisesti vaikeusasteeltaan ja laajuudeltaan kielen eri osa-alueilla ja eri kehitysvaiheissa. Vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi:

  • Äänteiden havaitsemisessa ja tuottamisessa
  • Sanojen ja lauseiden muodostamisessa
  • Sanojen ja ilmaisujen merkitysten ymmärtämisessä sekä
  • kielen käyttötaidoissa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Kielelliset vaikeudet voidaan rajata kehityksellisiin ja erityisiin kielellisiin vaikeuksiin, jolloin ei-kielellisten taitojen edellytetään olevan kielellisiä taitoja selvästi paremmat. Tällöin puhutaan kielellisestä erityisvaikeudesta (SLI), jota nimitettiin aiemmin dysfasiaksi. Arkikielessä puhutaan usein kielihäiriöisistä lapsista. Kielelliset vaikeudet voivat olla myös osa muita, laaja-alaisempia ja monimuotoisempia vaikeuksia.

Kielellisiin vaikeuksiin liittyy usein muita kehityksen ongelmia, joista yleisimpiä ovat motoriikan kehityshäiriöt sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt. Etenkin kielen ymmärtämiseen liittyvät ongelmat saattavat ilmetä myös käytöshäiriöinä. Kouluiässä kielelliset vaikeudet näkyvät tavallisimmin lukutaidon, matematiikan ja vieraiden kielten oppimisvaikeuksina. Lukemisvaikeudet taas hankaloittavat edelleen tiedonhakua ja lukemalla oppimista.

Kielelliset vaikeudet vaikuttavat monella tavalla toimintakykyyn, osallistumiseen, vuorovaikutukseen ja oppimiseen. Tukitoimenpiteet tulisi siksi aloittaa mahdollisimman varhain, heti kun epäily herää.